logo CvAECentrum voor AmbachtsEconomie

Vertegenwoordigers: de heren Marco Koedooder en Sander Kemper.

Gevelreiniging
Gevelreiniging is al sinds jaar een dag een beladen onderwerp, daar waar het gaat om de milieuaspecten ervan. Gevelreiniging kenmerkt zich - helaas - door een grote regionale verscheidenheid, met veel onduidelijkheid, en daardoor grote frustratie bij zowel verwerkers als bij de handhaving.

Daarnaast is inmiddels het nieuwe Besluit lozen buiten inrichtingen van kracht worden, dat gevelreiniging als onderwerp heeft. In dit besluit worden voorschriften opgenomen voor gevelreinigen buiten inrichtingen (bedrijven) in de zin van de Wet Milieubeheer.

‘Gevelreiniging’ is echter een lastig te omschrijven begrip. Wanneer is sprake van een handeling vergelijkbaar met glazenwassen en wanneer wordt het gevelreinigen?.

Nieuw en duidelijk document
Daarom werd in 2012 het initiatief genomen om door een gerenommeerde partij een document op te laten stellen waarin werd beschreven op welke wijze en met inachtneming van welke maatregelen gevelreiniging mocht plaatsvinden, in samenwerking met het verantwoordelijke ministerie (nu: infrastructuur en milieu), en de brancheor-ganisaties OSB.

Dit document moet praktische helderheid geven in de door de wetgever opengelaten ruimte.

Hierin werd onder andere de zogenaamde ‘beste beschikbare techniek (BBT) voor gevelreiniging’ genoemd. Naar nu blijkt een heikel onderwerp, waarbij tussen mensen uit de praktijk enerzijds en de handhaver anderzijds verschillende opvattingen blijken te bestaan.

Beste technieken bekend maken
Het project ziet op twee activiteiten. Enerzijds het beschrijven, en waar mogelijk ontwikkelen van de ‘best beschikbare technieken’ om de milieuschade bij gevelreinigen zoveel mogelijk te beperken, anderzijds het bekend maken van het gemaakt nieuwe document bij relevante partijen in de markt, zoals gevelreinigers, handhavers, gemeenten etc.

Het uiteindelijk te behalen eindresultaat - en daarmee doel van het project -  is een document dat goed bekend is in de markt, waaruit voor de verwerker blijkt wat hij wel en niet mag doen, wat voor de handhaving een duidelijk kader schept en waarbij uit-eindelijk het milieu de grootste winnaar wordt.

Dit document is inmiddels afgerond.

Copyright VNV Voeg 2015